Dublin City Public Participation Network (PPN)

Printer-friendly version
Cuireadh Meitheal Oibre um Chomhpháirteachas Saoránach ar bun i mí Mheán Fómhair 2013, an tAthair Sean Healy atá sa chathaoir. Ba é ról na meithle ná moltaí a thabhairt maidir le hionchur níos forleithne agus níos éagsúla a bheith ag saoránaigh sa phróiseas cinnteoireachta ar leibhéal an rialtais áitiúil. Mhol an Mheitheal go mba cheart Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) a chur ar bun i ngach ceantar údaráis áitiúil, a mbeadh páirt fhoirmiúil ghníomhach aige i bpróisis ábhartha chinnteoireachta agus i gcoistí ábhartha maoirseachta an údaráis áitiúil. Tá an tuarascáil iomlán le fáil anseo.
 
Tá an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) seo á chur ar bun i láthair na huaire, le haghaidh na cathrach, ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Áireofar le feidhmeanna an líonra seo:
 
  • Na grúpaí agus na heagraíochtaí uile a thabhairt le chéile a oibríonn ar bhonn deonach, comhoibritheach nó neamhbhrabúsach i gCathair Bhaile Átha Cliath.
  • Ionadaithe a ainmniú do chomhlachtaí cinnteoireachta na Comhairle.
  • Tionchar a imirt ar bheartas.
  • Comhroinnt eolais agus comhoibriú. 
  • Tacaíocht agus oiliúint.
Beidh ionadaithe ag baill an líonra ar na struchtúir seo a leanas agus ar struchtúir eile: Coistí Forbartha Áitiúla agus Pobail (CFÁPanna) na Comhairle, na 7 gCoiste um Beartais Straitéiseacha agus an Coiste Comhphóilíneachta. Tá na treoirlínte iomlána le haghaidh LRPanna le fáil anseo.
 
Clárúchán:
 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) Chathair Bhaile Átha Cliath, 
An Rannóg Forbartha Pobail agus Sóisialta,
Bloc 3, An Chéad Urlár, 
Oifigí na Cathrach, 
Baile Átha Cliath 8. 
 
Tabhair do d'aire: Má chláraíonn grúpaí leis an LRP roimh an  1 Deireadh Fómhair de bhliain áirithe, beidh cearta vótála acu an bhliain dár gcionn maidir leis na struchtúir éagsúla a chuirfear ar bun faoin líonra.
 
Déanann an Coiste Iomlánach an LRP a rialú, coiste a thiocfaidh le chéile roinnt uaireanta gach bliain. Bíonn ar gach grúpa a chláraíonn leis an LRP ionadaí don Choiste Iomlánach a ainmniú, agus ionadaí eile a ainmniú chomh maith ar eagla nach mbeidh an chéad ionadaí in ann freastal ar chruinnithe. 
 
Roinnfear an LRP i dtrí earnáil nó Choláiste Toghcháin: Pobail agus Deonach, Cuimsiú Sóisialta, agus Comhshaoil. Bíonn ar gach grúpa an earnáil lena bhfuil sé ag clárú a léiriú, bunaithe ar an bpríomhobair a bhíonn ar siúl ag an ngrúpa.
 
Déan teagmháil le ppn@dublincity.ie nó cuir glaoch ar (01) 2222855 chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Feedback