Ag baint Leas as an Leabharlann

Printer-friendly version

Seirbhísí Leabharlainne agus Cartlainne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Rialúcháin Bhallraíochta / Téarmaí & Coinníollacha

(le héifeacht ón Samhain 2016)

An LeabharlannRialúcháin Bhallraíochta

 1. Tá cead ag duine ar bith a bhfuil cárta bailí leabharlainne poiblí aige/aici ó údarás leabharlainne ar bith sa tír míreanna a chur in áirithe agus a fháil ar iasacht ó Leabharlanna Bhaile Átha Cliath. Níl ábhar agus seirbhísí digiteacha áirithe ar fáil ach do chustaiméirí a bhfuil cárta bailí de chuid Leabharlanna Bhaile Átha Cliath acu. Féach ar na Ríomhacmhainní (eResources) chun sonraí a fháil, le do thoil.
 2. Tá cead ag duine ar bith a bhfuil cónaí air/uirthi nó atá ag obair/staidéar i mBaile Átha Cliath, idir chathair agus chontae, nó a bhfuil cárta bailí leabharlainne poiblí aige/aici ó údarás leabharlainne ar bith sa tír, iarratas a chur isteach ar chárta de chuid Leabharlanna Bhaile Átha Cliath.
  Cé go bhfuil cead ag duine ar bith a bhfuil cárta bailí leabharlainne aige/aici ó údarás leabharlainne ar bith sa tír míreanna ó Leabharlanna Bhaile Átha Cliath a chur in áirithe agus a fháil ar iasacht, tá gá le cárta bailí leabharlainne de chuid Bhaile Átha Cliath le teacht ar ábhar agus seirbhísí digiteacha áirithe, amhail an ‘Oxford Dictionary of Family names’, OED srl. Féach ar na Ríomhacmhainní (eResources) chun sonraí a fháil, le do thoil.
 3. Chun clárú, ní mór do dhuine
  a) Foirm oifigiúil iarratais a chomhlánú, ar líne nó ar páipéar, agus
  b) Cuairt a thabhairt ar bhrainse leabharlainne agus aitheantas grianghraif (cé hé/hí féin) agus cruthúnas cónaí (cá bhfuil cónaí air/uirthi) a chur i láthair.
         - Áirítear le foirmeacha inghlactha aitheantais; grianghraif; pas; ceadúnas tiomána; cárta mac léinn; cárta aitheantais duine óg de chuid na nGardaí; cárta aitheantais foirne arna eisiúint ag fostóir.
         - Áirítear le foirmeacha inghlactha chruthúnas seoladh reatha le déanaí (laistigh de shé mhí); bille gáis, leictreachais, teileafóin, fón póca a eisíodh le déanaí; ráiteas bainc.
  c) Má tá tú i do chónaí i gcóiríocht do dhaoine gan dídean, déan teagmháil le do leabharlann áitiúil.
 4. Ní mór do pháistí agus do dhaoine óga atá faoi bhun ocht mbliana déag d'aois cead tuismitheora nó caomhnóra a fháil. Ní mór don tuismitheoir nó don chaomhnóir an fhoirm riachtanach a shíniú ag aon bhrainse leabharlainne. Is iad na tuismitheoirí/caomhnóirí a bhíonn freagrach as roghnúcháin a gcuid páistí agus as ábhair agus seirbhísí leabharlainne, úsáid na leabharlainne agus teacht ar ábhar digiteach, aipeanna, agus an tIdirlíon san áireamha.
 5. Is iad seo na príomhchatagóirí ballraíochta:
     a. Aosach – fáil ar gach cnuasach leabharlainne agus ar an Idirlíon.
     b. Páistí faoi bhun 12 bhliain d’aois – fáil ar leabharlann na bpáistí, ar DVDanna suas le rátáil PG agus ar sheirbhísí Idirlín páistí agus iad in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir
     c. Aosach Óg 12-14 bliana d’aois – fáil ar leabharlann na n-aosach, ar DVDanna suas go dtí rátáil 12 agus ar sheirbhísí Idirlín le cead tuismitheora.
     d. Aosach Óg 15-17 mbliana d’aois – fáil ar leabharlann na n-aosach, ar DVDanna suas go dtí rátáil 15 agus ar sheirbhísí Idirlín le cead tuismitheora.
 6. Ní mór do gach duine a bhaineann feidhm as seirbhísí chóras leabharlainne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a thoiliú go gcloífidh siad leis na téarmaí agus coinníollacha (féach thíos) a leagann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach ó am go chéile.
 7. Is gá do dhaoine ar mian leo feidhm a bhaint as Seomra Léitheoireachta Chnuasaigh Bhaile Átha Cliath & na hÉireann agus Chartlanna na Cathrach ag Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, Sráid na bPiarsach, Cárta Taighde ar leith a fháil.Téarmaí agus Coinníollacha

(Bailí ón 22 Meitheamh 2015 – bíonn na Téarmaí agus Coinníollacha seo faoi réir athruithe gan aon réamhfhógra.)

Ní mór do bhaill chláraithe* de Leabharlanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cloí leis na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas:

 1. Aontaíonn  baill go dtabharfaidh siad aire mhaith d'aon ábhar leabharlainne atá ar iasacht acu agus cé is moite d'ábhar na bpáistí, go ndéanfaidh siad aisíoc do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar chostas aon chaillteanais nó damáiste do na hábhair seo..
 2. Aontaíonn baill aon mhuirir a bhaineann le húsáid áiseanna leabharlainne, ábhair agus seirbhísí a íoc go pras.
 3. Tá tuismitheoirí agus caomhnóirí dlíthiúla freagrach as roghanna a bpáistí agus as úsáid ábhair agus seirbhísí leabharlainne, lena n-áirítear rochtain idirlín agus iompar páistí ar áitribh leabharlainne.
 4. Tá d'iallach ar bhaill a chur in iúl d'fhoireann leabharlainne, a luaithe agus is féidir, faoi aon athrú ar mhionsonraí ballraíochta nó faoi chailleadh cárta leabharlainne.
 5. Is gá do Chustaiméirí a gcárta Leabharlann a thabhairt leo nuair a thagann siad isteach sa leabharlann mar tá an cárta ag teastáil chun earraí a fháil ar iasacht nó le haghaidh na ríomhairí a úsáid. Mura bhfuil an cárta agat, beidh ort aitheantas grianghraf a thaispeáint chun amhlaidh a dhéanamh.
 6. D'fhéadfaí PIN agus/nó pasfhocal a eisiúint le baill chun seirbhísí ar líne a rochtain. Ní mór do bhaill a chinntiú nach roinntear an PIN/Pasfhocal le haon duine eile, nach scríobhtar é ar chárta leabharlainne nó in aon áit a chuirfeadh slándáil an PIN/pasfhocail i mbaol.
 7. Ní mór do bhaill cloí i gcónaí le Cód Iompair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus iad ag baint feidhme as saoráidí na leabharlainne agus treoir dhlíthiúil fhoireann na leabharlainne a chomhlíonadh.
 8. Ní mór do bhaill cloí le coinníollacha an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000.

 

* Baineann na téarmaí agus coinníollacha seo fosta le daoine a bhaineann feidhm as seirbhísí leabharlanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar bhaill d'údarás leabharlainne atá páirteach sa chóras náisiúnta um bainistiú comhroinnte  leabharlainne (féach thíos).


Bíodh a fhios agat freisin...

Do bhallraíocht leabharlainne a athnuachan

Maireann do bhallraíocht leabharlainne ar feadh bliain amháin. Tá sé tábhachtach go ndéanfá do chárta leabharlainne a athnuachan ó tharla nach mbeidh tú in ann leabhair a fháil ar iasacht, a athnuachan ná a chur in áirithe, agus nach mbeidh tú in ann úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne, má théann do chárta in éag.  Chun é a athnuachan, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil le do chárta leabharlainne agus cáipéis aitheantais ina bhfuil grianghraf.  Má d’athraigh tú seoladh ón uair dheireanach a rinne tú do bhallraíocht a athnuachan, tabhair leat cruthúnas ar sheoladh baile le do thoil (e.g. bille gáis, leictreachais, teileafóin, fóin póca; ráiteas bainc a eisíodh le 6 mhí anuas).

Iasacht

Féadann gach ball leabharlainne (páistí agus aosaigh) suas le 12 earra a fháil ar iasacht – DVDanna san áireamh – ar feadh trí seachtaine. Ina theannta sin, is féidir leat 5 r-leabhar agus 5 r-chlosleabhar ar a mhéad a fháil ar iasacht, úrscéalta grafacha agus comics dhigiteacha gan teorainn ar a mhéad a fháil ar iasacht, agus le hirisleabhair dhigiteacha gan teorainn (níl aon teorainn ama i gceist).

Earra a thabhairt ar ais

Féadann úsáideoirí leabharlainne earra a thabhairt ar ais chuig aon bhrainse de leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath a fuarthas ar iasacht ó aon bhrainse eile sa tír.

Bhoth Fhéinseirbhíse

 Bhoth FhéinseirbhíseTá bothanna féinseirbhíse againn sna leabharlanna i mBaile Formaid, An Lárleabharlann, Peambróg, Ráth Maonais agus Ráth Eanaigh faoi láthair. Tá sé an- simplí ar fad na bothanna a úsáid; tá na treoracha léirithe le léaráidí scáileáin agus tá oibríocht scáileán tadhaill in úsáid. Chun leabhar a thógáil ar iasacht, ní gá ach:

 1. Brú ar an gcnaipe  “Borrow” ar an scáileán
 2. Do chárta leabharlainne a scanadh
 3. Do leabhair a chur ar sheilf na botha

Sin an méid! Tá na leabhair eisithe ar do chárta.

Earra a athnuachan

Is féidir earra a athnuachan go pearsanta, ar an teileafón nó ar líne. Chun athnuachan ar líne, iontráil d'ainm, d'uimhir chárta agus le d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN). Mura bhfuil do PIN ar eolas agat, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil. Más ag athnuachan ar an teileafón, tabhair uimhir an earra (os cionn an bharrachóid) nó uimhir chárta leabharlainne.

Ní féidir leat ní a fháil ar iasacht an athuair má bhíonn sé curtha in áirithe ag duine éigin eile, nó má sháraíonn tú an líon uaireanta (5) gur féidir leat an ní a fháil ar iasacht an athuair.

Earra a chur in áirithe

Tá cead ag custaiméirí míreanna leabharlainne a chur in áirithe ar mhaithe lena mbailiú óna mbrainse áitiúil agus na míreanna sin amuigh ar iasacht ag an am nó ar fáil ó bhrainse eile i mBaile Átha Cliath nó in áit eile sa tír. Bailítear míreanna agus déantar iad a sheachadadh idir na leabharlanna dhá uair sa tseachtain, mar sin nuair a bhíonn mír atá curtha in áirithe ar fáil, is dóchúil go mbeidh sé ar fáil sa leabharlann áitiúil taobh istigh de sheachtain.
Is féidir míreanna nach bhfuil ar fáil in aon cheann de na leabharlanna atá i gceist a iarraidh trí bhrainse leabharlainne ar bith (déanaimid ár seacht ndícheall a leithéid de mhíreanna a chur ar fáil, ach ní féidir linn a rathú go gcuirfimid gach mír a iarrtar mar sin ar fáil. Féach ar ár mbeartas forbartha bailiúchán chun tuilleadh eolais a fháil le do thoil.)

Chun áirithint ar líne a dhéanamh, bíonn d'uimhir iasachtaí agus d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) de dhíth. Mura bhfuil do PIN ar eolas agat, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil.

Ní féidir leat a bheith níos mó ná dó dhéag mhír ar an cúlchiste ag aon am amháin.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar earraí ón gcatalóga leabharlainne ar líne nó ag an deasc *gan táille* ar bith.

Leabharlann ar líne

Mura bhfuil tú i do bhall den leabharlann cheana, is féidir clárú ar líne.

Nuair a chláraíonn tú ar líne, bíonn tú i dteideal earra amháin a chur in áirithe díreach tar éis duit clárú.

Earraí thar téarma

Féadann baill leabharlainne meabhrúchán a fháil ar r-phost triú lá sula mbíonn a gcuid leabhar le tabhairt ar ais.

Ní mór do bhaill leabharlainne a léiriú fosta conas is mian leo aon fhógra faoi earraí thar téarma a fhail (r-phost nó cló). Cuirtear fógraí thar téarma 7 lá, 21 lá agus 63 lá i ndiaidh an dáta a mbíonn earra le bheith ar ais.

Mura dtabharfar ábhar ar ais laistigh de 63 lá, tuigfear go bhfuil sé caillte, cuirfear bloc ar phribhléidí an chárta iasachta agus iarrfar ar an iasachtaí teacht isteach go dtí an leabharlann.

Ní mór do bhaill leabharlainne seoladh r-phoist a thabhairt chun meabhrúcháin/fógraí thar téarma a fháil. Buntáistí a bhaineann le do sheoladh ríomhphoist a chur le do chuntas (as Béarla).

Táillí

Tá ballraíocht leabharlainne SAOR IN AISCE.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar earraí ón gcatalóga leabharlainne ar líne nó ag an deasc *gan táille* ar bith.

Ón 1 Eanáir 2019, ní bheidh ar bhaill leabharlainne fíneálacha a íoc ar earraí thar téarma agus ní bhaileofar fíneálacha atá ann faoi láthair.

Táillí eile:

Beidh táille €5 i gceist más rud go bhfuil orainn earra a fháil ó Aonad Soláthair Leabharlann na Breataine
nó ó seirbhísí iasachtaithe eile.  Cuirfimid an táille seo in iúl duit nuair atá an t-iarratas á dhéanamh agat.

Fótachóipeáil: 20c an leathán A4
Asphriontaí ríomhaireachta: 20c an leathán A4
Fótachóipeáil shainiúil: 75c an leathán
Cártaí Fótachóipeála (nuair is infheidhme): 5 aonad €1.00; 10 n-aonad €2.00; 20 aonad €4.00


 

Feedback