Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2011-2017

Printer-friendly version

Ag eascairt as an mBreithiúnas agus as an Ordú ón Ard-Chúirt dar dáta 27ú Aibreán 2012 agus 27ú Meitheamh 2012, faoi seach, i ndáil leis an seanchriosú Z15 a bhí sa Phlean Forbartha Cathrach 2011 – 2017, ghlac an Chomhairle Cathrach ag Cruinniú Speisialta den Chomhairle a tionóladh an 13ú Bealtaine 2013, Togra lena chur san áireamh i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2011 – 2017 le cur in ionad na ngnéithe sin den Phlean Forbartha a ndearnadh iad a neamhniú chun na tailte Z15 a bhí gan chriosú roimhe seo a chriosú.

Tá cóip den téacs glactha mar aon le sceideal de na léarscáileanna glactha ina gcuid de Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2011 - 2017 anois agus tá sé sin le fáil le híoslódáil anseo thíos;

Leagtar amach beartais agus cuspóirí i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath ar mhaithe le Baile Átha Cliath a bheith ina cathair inmharthana agus bríomhar i gcroílár Mhór-Réigiún Bhaile Átha Cliath.   Tugtar treoir sa phlean seo i ndáil leis an gcaoi agus leis an áit ina mbeidh forbairt ag tarlú sa chathair sna 6 bliana seo romhainn.

Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an plean seo ag Cruinniú Speisialta an 24ú Samhain 2010, cruinniú a cuireadh ar athló.  Tháinig an plean i bhfeidhm an 22ú Nollaig 2010.

 

Downloads

Maps

 

 

DublinCityDevelopmentPlan.ie

Background and Preparatory Documents may be found at DublinCityDevelopmentPlan.ie

 

Previous Development Plan

Click here to view the 2005-2011 Development Plan

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Roinn Pleanála
Oifigí na Cathrach
Bloc 4, Urlár na Talún
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Uaireanta oifige: 9.00am go 4.30pm. Dé Luain go Dé hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí)

Rphost: planning@dublincity.ie
Teil: (01) 222 2151

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

Feedback