Plean Gníomhaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath um Bithéagsúlacht

Printer-friendly version

English

In 2005, chruthaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath post an Oifigigh Bhithéagsúlachta agus, i mí Feabhra 2008, seoladh an chéad Phlean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht (PGB) le haghaidh na cathrach. Chuaigh an Chomhairle i mbun na dtionscnamh sin le teann aitheantais ar thábhacht bhunúsach na bithéagsúlachta do leas agus d'fholláine phobal na cathrach - tá an oidhreacht nádúrtha atá againn chomh tábhachtach céanna leis an oidhreacht thógtha. Thuigeamar a thábhachtaí atá caomhnú na bithéagsúlachta, mar is é an toradh atá ar 3.5 billiún bliain d'éabhlóid a thugann na nithe seo a leanas dúinn:

 • Bia
 • Breosla
 • Ábhar snáithín
 • Cógais leighis
 • Rialú ar cháilíocht aeir agus uisce
 • Aeráid
 • Cothabháil ar thorthúlacht na hithreach

Shínigh Éire an Coinbhinsiún ar an mBithéagsúlacht in 1996 agus chomhaontaigh ceannairí stáit an AE le stad a chur le caillteanas bithéagsúlachta faoi cheann 2010. Foilsíodh Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta in 2002 inar sonraíodh na gníomhartha ba ghá a dhéanamh chun an sprioc sin a bhaint amach. Tá rannpháirtíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa tionscnamh domhanda seo le sonrú sa PGB dá gcuid féin a chuir siad le chéile. Aithnítear in PGB Chathair Bhaile Átha Cliath roinnt speiceas agus gnáthóg atá le cosaint mar thosaíocht sa chathair, mar shampla:

 • An t-iora rua
 • An madra uisce
 • Ialtóga
 • Salmainidí
 • Feithidí, éin, bogaigh agus tailte féaraigh breacnádúrtha éagsúla

Tá cuid acu sin faoi chosaint reachtaíochta cheana ach, maidir leo siúd nach bhfuil, beidh a gcaomhnú á chur in áit tosaíochta i mbeartas agus i dtionscadail na Comhairle.

Léigh Plean Gníomhaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath um Bithéagsúlacht:

For more information

Email biodiversity@dublincity.ie or telephone (01) 222 3400

Feedback