Notification of Annual Meeting

Fógra maidir le Cruinniú Cinn Bhliana / Notification of Annual Meeting

Tionólfar cruinniú cinn bhliana Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Dé hAoine 7 Meitheamh, 2019, ar 5.00 p.m., i Halla na Cathrach, Sráid Chorcaí, Baile Átha Cliath 2 (agus is é chéad ghnó na comhairle nuathofa ag an gcruinniú sin Ardmhéara agus Leas-Ardmhéara a thoghadh).  Is é seo an chéad chruinniú den chomhairle nuathofa i ndiaidh na dtoghchán áitiúil  ar an 24 Bealtaine 2019.

Déanann Údaráis Áitiúla, de bhua a shainordú, ceapacháin chuig réimse comhlachtaí éagsúla agus tá liosta de na comhlachtaí seo le fáil  ar ár suíomh gréasán ag www.baileathacliath.ie

Is cóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfadh sé nach ndéanfar breithniú ar cheapacháin chuig roinnt comhlachtaí ag an gcruinniú, dá bharr sin, go bhféadfadh sé go gcuirfear siar iad go dtí cruinniú a thionólfar ar dháta níos déanaí. 

The Annual Meeting of Dublin City Council will convene on Friday 7th June, 2019 at 5.00 p.m. in City Hall, Cork Street, Dublin 2 (at which the first business of the newly elected council will be the election of the Lord Mayor and Deputy Lord Mayor).  This meeting is the first meeting of the newly elected council following the local elections held on 24th May 2019.

Local Authorities by virtue of their democratic mandate make appointments to a range of bodies, a list of which can be found on our website www.dublincity.ie . A decision on some or all of these nominations may be deferred to a meeting held at a later date.

Feedback