Public Notice - Identification of Bathing Waters

Printer-friendly version

Local authorities must identify official bathing areas in their area every year so that they can be monitored for safety, water quality and their level of use.  To help with this process, Dublin City Council are asking people who swim at beaches, lakes and rivers to tell them if they think they should maintain existing designated bathing waters designations or give a new official bathing area designation to areas that are commonly used for swimming, but not identified at the moment.

Under European and Irish law, Irish local authorities must identify bathing waters each year so that these areas can be monitored to ensure they meet stringent microbiological water quality standards. In some cases, the official bathing areas are also the areas where local authorities focus their resources providing lifeguards during the summer season.  These laws also require that the local authority prepares detailed descriptions or profiles for each of the identified bathing water sites that describe not just the bathing area but also areas in the surface waters catchment area that could be a source of pollution. The profiles include an assessment the risk of pollution and what action would be taken if pollution occurs.

Dublin City Councils existing designated bathing waters are:

  • Dollymount Strand
  • Sandymount Strand

If you are a regular swimmer and want to help us decide which bathing areas should be classified as such, it might be helpful to consider the following:

  • How your swimming area has been used up to now;
  • How many people use the site;
  • What facilities exist at the site and how accessible it is;
  • Any safety issues.

EPA guidance on public submissions and the identification process is available at https://www.beaches.ie/wp-content/uploads/2017/06/Public-Advice-Identifying-Bathing-Waters.pdf. If you wish to propose your favourite beach/river etc as a new bathing water site or comment on an existing site, please make contact as follows;
 
By post to:
Administrative Officer,
Culture Recreation and Amenity Department,
Parks & Landscape Services Division,
Dublin City Council,
Civic Offices,
Block 4, Floor 0
Wood Quay,
Dublin 8.

Or by email to bathing.water@dublincity.ie  

Closing date for submissions to Dublin City Council is 22 June 2020.

 

Rannpháirtíocht an Phobail: Uiscí Snámha a Shainaithint

Caithfidh údaráis áitiúla láithreacha oifigiúla snámha atá suite ina gceantar a shainaithint gach bliain chun gur féidir monatóireacht a dhéanamh orthu maidir le sábháilteacht, caighdeán an uisce agus an leibhéal úsáide a bhaintear astu.  Chun cabhrú leis an bpróiseas seo, tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag iarraidh ar dhaoine a bhíonn ag snámh ag tránna, lochanna agus aibhneacha a insint dóibh má cheapann siad gur cheart dóibh ainmniúcháin reatha uiscí snámha sainithe a choimeád nó ainmniúchán nua láthair shnámha oifigiúil a thabhairt do limistéir a mbaintear gnáthúsáid astu chun snámh iontu, ach nach bhfuil aitheantas tugtha dóibh faoi láthair.

 

Faoi dhlí na hEorpa agus na hÉireann, caithfidh údaráis áitiúla Éireannacha uiscí snámha a shainaithint gach bliain chun gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar na limistéir seo lena chinntiú go mbaineann siad caighdeáin dhiana mhicribhitheolaíocha amach maidir le caighdeán an uisce. I gcásanna áirithe, is iad na láithreacha snámha oifigiúla na limistéir a ndíríonn údaráis áitiúla a gcuid acmhainní orthu freisin agus ina gcuireann siad gardaí tarrthála ar fáil i rith shéasúr an tsamhraidh.  Ceanglaíonn na dlíthe seo freisin go n-ullmhaíonn an t-údarás áitiúil cur síos nó próifílí mionsonraithe do gach ceann de na suíomhanna uisce snámha a shainaithnítear ina ndéantar cur síos ní hamháin ar an láthair shnámha ach ar na limistéir i ndobharcheantar na n-uiscí dromchla a d’fhéadfadh bheith ina bhfoinse de thruailliú. Tá sna próifílí measúnú ar an riosca i dtaobh truailliú agus an gníomh a dhéanfaí dá dtitfeadh truailliú amach.

 

Is iad uiscí snámha ainmnithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi láthair:

·     Trá Chnocán Doirinne

·     Dumhach Thrá

Má bhíonn tú ag snámh go rialta agus más mian leat cabhrú linn chun cinneadh a dhéanamh faoi cén láithreacha snámha ba cheart a bheith rangaithe mar uiscí snámha ainmnithe, b’fhéidir go gcabhródh sé leat machnamh a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

·     Conas a úsáideadh do láthair shnámha go dtí seo;

·     Cé mhéid duine a úsáideann an suíomh;

·     Cén áiseanna atá sa suíomh agus a éasca atá sé teacht air;

·     Aon saincheisteanna maidir le sábháilteacht.

Tá treoir ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (an GCC) maidir le haighneachtaí ón bpobal agus an próiseas sainaitheanta ar fáil ag https://www.beaches.ie/wp-content/uploads/2017/06/Public-Advice-Identifying-Bathing-Waters.pdf. Más mian leat an trá/an abhainn etc. is fearr leat a mholadh mar shuíomh nua uisce snámha nó do thuairim a nochtadh faoi shuíomh atá ann faoi láthair, déan teagmháil linn, le do thoil, trí úsáid a bhaint as na sonraí seo a leanas; 

 

Sa phost:

An tOifigeach Riaracháin,

An Rannóg Cultúir, Caitheamh Aimsire agus Conláiste,

An Rannán Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha,

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,

Oifigí na Cathrach,

Bloc 4, Urlár 0

An Ché Adhmaid,

Baile Átha Cliath 8.

 

Nó ar ríomhphost: bathing.water@dublincity.ie  

 

Is é an dáta deiridh chun aighneachtaí a sheoladh chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an 22 Meitheamh 2020.

  

Feedback