Fíneálacha le Cur ar Ceal

Printer-friendly version

Ón 1 Eanáir, ní bheidh ar bhaill leabharlainne fíneálacha a íoc ar earraí thar téarma agus ní bhaileofar fíneálacha atá ann faoi láthair.

Ní ghearrfar aon fhíneálacha thar téarma ar ábhair ar bith a thabharfaidh baill leabharlainne as an leabharlann ón 1ú Eanáir 2019.  Cealófar chomh maith costais ar bith ar chuntais ball ón 1 Eanáir.

Táimid ag iarraidh ar an bpobal earraí leabharlainne thar téarma a chur ar ais gan damáiste chuig a leabharlanna áitiúla. Ní bheidh aon fhíneálacha le híoc agus bheimis breá sásta do bhallraíocht leabharlainne a athmhúscailt le gur féidir leat tosú ag baint úsáid as do leabharlann áitiúil arís.

Tá cealú fineálacha ina chuspóir an-tábhachtach sa straitéis nua do leabharlanna poiblí Ár Leabharlanna Poiblí 2022: Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú arna chomhfhoilsiú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, an Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus arna sheoladh ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring T.D. i Meitheamh 2018. Deirtear sa straitéis, ‘Is acmhainn shaor ar feadh an tsaoil í an leabharlann a ba chóir a bheith ar fáil do chách gan bac ná táillí. Léiríodh go bhfuil drochthionchar ag baint le táillí ar úsáid leabharlainne ag leanaí agus ag daoine faoi mhíbhuntáiste. Mar sin féin, is beag fianaise atá ann a léiríonn go gcinntíonn siad go dtugtar earraí ar ais in am – ina áit sin seans go dtabharfaidh sé ar bhaill agus ar úsáideoirí gan earraí thar téarma a thabhairt ar ais.

Le cealú fíneálacha thar téarma tá bealach eile ag leabharlanna chun spreagadh a thabhairt do dhaoine nach n-úsáideann an leabharlann go rialta blas a fháil ar an méid atá le fáil iontu.

Ní Chiallaíonn Cealú Fíneálacha Nach Bhfuil Freagracht Ann.

Gheobhaidh tú meabhrúcháin agus ríomhphoist i gcónaí faoi earraí thar téarma ag iarraidh ort iad a thabhairt ar ais chun na leabharlainne. Tabhair ar ais earraí ar an dáta dlite nó roimhe chun gur féidir le húsáideoirí eile leabharlainne iad a fháil ar iasacht. Lean ar aghaidh ag athnuachan do chuid earraí ar líne, ar an teileafón nó déan féin é ag do bhrainse áitiúil.

Tabhair ar ais earraí thar téarma nuair a fhaigheann tú fógra go bhfuil siad thar téarma. Má tá fadhb agat earra a thabhairt ar ais déan teagmháil le ball foirne de chuid na leabharlainne chun an cás a phlé.

Mura dtabharfaidh tú earra ar ais nó mura ndéanfaidh tú teagmháil le ball foirne de chuid na leabharlainne chun earra thar téarma a phlé sula dtabharfar an tríú meabhrúchán duit, cuirfear cosc ar do chárta agus ní bheidh tú in ann earraí eile, lena n-áirítear ríomhleabhair agus ríomh-chlosleabhair a thabhairt amach ná a athnuachan. Ní bheidh cead agat iasachtaí a fháil arís go dtí go dtabharfaidh tú an t-earra thar téarma ar ais, nó go mbeidh teagmháil déanta agat le ball foirne de chuid na leabharlainne chun an cás a phlé.

Meabhrúcháin

Is mar seo a leanas a chuirtear r-phoist mheabhrúcháin:

  •     3 Lá Roimh an Dáta Dlite: R-Phost Meabhrúcháin
  •     1 Lá i ndiaidh an Dáta Dhlite: R-Phost Meabhrúcháin
  •     3 Seachtaine i ndiaidh an Dáta Dhlite: R-Phost Meabhrúcháin
  •     9 Seachtaine i ndiaidh an Dáta Dhlite: Glactar leis go bhfuil an t-earra caillte, níl cead an cárta a úsáid agus iarrtar ar an úsáideoir teacht chuig an leabharlann.

Is féidir leat sonraí do bhallraíochta a sheiceáil, lena n-áirítear an bhfuil earra thar téarma agat ag am ar bith má dhéanann tú logáil isteach ar do chuntas ar líne.

Costais athsholáthair

Ní bheidh costas athsholáthair ar bith i gcás earraí páistí a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dóibh. Ní iarrfar ar bhaill leabharlainne atá faoi 18 costais athsholáthair a íoc. Iarrfar ort costas athsholáthair a íoc más earra do dhaoine fásta an t-earra a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dó. Measfar gurb ionann an costas sin agus luach ceannaigh an earra.

Is féidir costais athsholáthair a íoc ag aon bhrainse leabharlainne, is cuma cá has ar tháinig an t-earra.

C&Fanna

Tá mé tar éis mo chuid fíneálacha déanacha a íoc. An bhfaighidh mé aisíoc?

Ní bhfaighidh. Is mór againn gur bhain tú úsáid fhreagrach as ábhair leabharlainne. Tiocfaidh an polasaí nua maidir le fíneálacha thar téarma a chealú i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2019 agus ní aisíocfar fíneálacha thar téarma a íocadh roimhe.

Cealaíodh fíneálacha agus mar sin de cén fáth a bhfuil iarmhéid fós i mo chuntas?

Ní féidir fíneálacha a ghlanadh as cuntas go dtí go dtugtar an t-earra thar téarma ar ais chun na leabharlainne mar ní ghearrann an córas bainistíochta leabharlainne fíneálacha ar an gcuntas go dtí an t-am sin. Nuair a thugtar an t-earra ar ais, gearrann an córas an fhíneáil go huathoibríoch agus ansin is féidir í a ghlanadh. Is féidir fíneálacha a ghlanadh má iarrann ball foirne leabharlainne é sin, nó beidh glanadh lárnach ann uair amháin sa lá. Tá fíneálacha thar téarma á gcealú ar fud na hÉireann ón 1 Eanáir 2019. Gearrfar costais ar earraí do dhaoine fásta a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dóibh agus taispeánfar iad mar iarmhéid i gcuntas leabharlainne.

Cad é a tharlóidh má thugaim na hearraí a fuair mé ar iasacht ar ais ag both fhéinseirbhíse?

Ní féidir le bothanna fíneálacha a chealú, mar sin má ghearrtar fíneáil ar bhall leabharlainne ag both beidh ar an té sin dul chuig ball foirne chun í a chealú.

Add new comment

Feedback