Gaeilge

Welcome to Culture Near You, an online map of culture in Dublin. This map will show you what cultural spaces, venues and people are in your neighbourhood. What you won't find here is specific event information, but you will find the places where culture happens and the people who make it happen.

The map doesn't work like a traditional search engine. To get the best out of your search, select a neighbourhood and activity from the drop-down lists and then select search to discover culture in your local area. If you have a more specific thing you want to find, use the “know what you want” search option: single word searches work best.

Results are randomised, so won’t appear in the same order each time, and we've also added in local stories and tips to tell you a bit more about the city’s neighbourhoods.

Happy browsing!


Fáilte chuig Culture Near You, léarscáil ar líne den chultúr i mBaile Átha Cliath. Taispeánfar ar an léarscáil seo duit cén spásanna, ionaid agus daoine cultúrtha atá i do chomharsanacht. Ní thiocfaidh tú ar eolas sonrach faoi imeachtaí anseo, ach tiocfaidh tú ar na háiteanna ina dtiteann an cultúr amach agus na daoine is cúis leis.

Ní oibríonn an léarscáil cosúil le gnáthinneall cuardaigh. Chun an toradh is fearr a bhaint de do chuardach, roghnaigh comharsanacht agus gníomhaíocht ón liosta anuas agus roghnaigh ‘cuardaigh’ chun an cultúr i do cheantar áitiúil a fhiosrú. Más mian leat rud éigin níos sonraí a aimsiú, úsáid an rogha cuardaigh “Is eol dom cad atá uaim”: baineann cuardaigh ar fhocal aonair na torthaí is fearr amach.

Déantar torthaí a randamú, mar sin, ní thiocfaidh siad aníos san ord céanna gach uair, agus tá scéalta agus leideanna áitiúla curtha san áireamh againn, chomh maith, chun beagán níos mó a insint duit faoi chomharsanachtaí na cathrach.

Bain sult as do chuid brabhsála!

 

OK

About this website / project

Gaeilge

Developed by Dublin City Council Culture Company with Dublin City Council, Culture Near You​ is a cultural map that brings together, in one place, cultural information about the city. I​ts purpose is to give cultural choices to people in the city and also to help officials and communities make decisions about the city’s future.

Our definition of culture is broad. We have included art and heritage, but also sports, nature, food, hobbies, community involvement and education. We want to support people who make culture, so we have included creative people and cultural shops.

This is a living map, to which we will add and update content. ​We want you, residents of Dublin, to help us keep it as live as possible. Tell us about cultural places, activities or people that should be on the map by submitting an entry.

See something that needs fixing?
Let us know about entries that need to be updated or removed and we’ll sort it out.

Want to find out more?
Read about how we developed this project.

Wondering about ‘Dublin by Dubliners’?
The videos, interviews, poems and more that are tagged ‘Dublin by Dubliners’ have been created and gathered through Dublin City Council Culture Company’s many cultural projects and programmes. You can find out more about what we do.

About Dublin City Council Culture Company
Connecting people through culture and conversation, Dublin City Council Culture Company runs cultural initiatives and buildings with, and for, the people of Dublin. Established in March 2018.

Find out more about us and our work.


Rinne Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Culture Near You a fhorbairt. Léarscáil chultúrtha atá i gceist le Culture Near You​ a bhailíonn an t-eolas go léir ar an gcultúr le chéile in aon áit amháin le daoine a chur ar an eolas ar cén spásanna, ionaid agus daoine cultúrtha atá ina gcomharsanacht.

Tá Cultúr Near You mar chuid den tionscadal Iniúchadh ar Chultúr agus Léarscáil Chultúrtha, a d’fhorbair bunachar sonraí agus léarscáil de chultúr Bhaile Átha Cliath. Is é an cuspóir atá leis ná chun roghanna cultúrtha a thabhairt do dhaoine sa chathair agus chun cabhrú le hoifigigh agus pobail chun cinntí a dhéanamh faoi thodhchaí na cathrach.

Tá an sainmhíniú a thugaimid ar an gcultúr fairsing. Chuireamar an ealaín agus an oidhreacht san áireamh, chomh maith leis an spórt, dúlra, bia, caitheamh aimsire, rannpháirtíocht an phobail agus oideachas. Is mian linn tacaíocht a thabhairt do dhaoine a chruthaíonn an cultúr agus is ar an gcúis sin gur chuireamar daoine cruthaitheacha agus siopaí cultúrtha san áireamh.

Léarscáil bheo é seo agus déanfaimid ábhar a chur leis agus a nuashonrú. ​Ba mhaith linne, cónaitheoirí Bhaile Átha Cliath, go gcabhrófá linn chun é a choimeád chomh beo agus is féidir. Cuir ar an eolas sinn ar áiteanna, gníomhaíochtaí nó daoine cultúrtha ba cheart a bhreacadh ar an léarscáil trí iontráil a sheoladh ar aghaidh.

An dtugann tú rud éigin faoi deara is gá a cheartú?
Cuir ar an eolas sinn faoi iontrálacha is gá a nuashonrú nó a bhaint agus tabharfaimid faoi.

Ar mhaith leat teacht ar eolas breise faoi conas a d’fhorbraíomar an tionscadal seo?
Is féidir leat léamh faoi.

An raibh tú fiosrach faoi ‘Baile Átha Cliath de réir na mBaile Átha Cliathach?
Cruthaíodh agus bailíodh na físeáin, na hagallaimh, na dánta agus rudaí eile ar a dtugtar ‘Baile Átha Cliath de réir na mBaile Átha Cliathach’ tríd an iomaí tionscadal agus clár cultúrtha atá ar siúl ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is féidir teacht ar níos mó eolais faoin méid a dhéanaimid anseo.

Eolas faoi Chuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Déanann Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath daoine a cheangal tríd an gcultúr agus comhrá agus cuireann sé tionscnaimh agus foirgnimh chultúrtha ar siúl le, agus ar son, mhuintir Bhaile Átha Cliath. Bunaíodh i Márta 2018 é.

Aimsigh níos mó eolais fúinn agus ár gcuid oibre.