Ráiteas Príobháideachais

Printer-friendly version

Cé muid féin agus cén fáth a bhfuil do chuid faisnéise ag teastáil uainn?  |  Cén fáth a bhfuil ráiteas príobháideachais againn?  |  Cén cineál sonraí pearsanta a theastaíonn uainn?  |  Coinneáil Taifead  |  Do chearta  |  Ceart Gearán a dhéanamh chuig Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí  |  Suíomhanna gréasáin eile  |  Athruithe a rinneadh dár ráiteas príobháideachais  |  An Dlí agus an Dlínse atá i bhfeidhm  |  Teagmháil a dhéanamh linn  |  An dóigh a úsáidimid fianáin


Cé muid féin agus cén fáth a bhfuil do chuid faisnéise ag teastáil uainn?

Tá sé d'aidhm ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha chathair Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn agus caighdeán saoil phobal chathair Bhaile Átha Cliath a fheabhsú go mór dá bharr.

Is é ceann de chroíchuspóirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcónaí seirbhísí d'ardchaighdeán a chur ar fáil agus cuimsítear an cuspóir seo inár bPlean Corparáideach. Cuimsíonn an tseirbhís ardchaighdeáin seo ní hamháin leibhéal agus cáilíocht na seirbhíse a thugtar do chustaiméirí, ach cáilíocht ár bpróisis chinnteoireachta freisin, éifeachtúlacht agus críochnúlacht ár n-oibríochtaí corparáideacha, caighdeán ár n-áiseanna agus ár gcumas dul i dtaithí ar thimpeallacht atá ag síorathrú.

Ar mhaithe leis an réimse seirbhísí is éifeachtaí agus is spriodhírithe a chur ar fáil chun riachtanais shaoránaigh, phobal agus ghnólachtaí chathair Bhaile Átha Cliath a chomhlíonadh, is gá dúinn cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine agus faoi eagraíochtaí a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid. Ag brath ar an gcineál seirbhíse atá á lorg nó á sholáthar, d'fhéadfaí go gcuimseodh an fhaisnéis 'sonraí pearsanta' mar a mhínítear an téarma sin sna hAchtanna um Chosaint Sonraí agus i Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí an AE 2016 (GDPR). D'fhéadfadh na sonraí pearsanta a bheith bainteach le hiarúsáideoirí nó le húsáideoirí a bheidh ann amach anseo; le hiarfhostaithe, fostaithe atá ann faoi láthair nó le fostaithe a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo; le soláthraithe agus le baill den phobail a d'fhéadfadh cumarsáid a dhéanamh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.Ar a bharr sin, b'fhéidir go mbeadh ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó am go ham cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun riachtanais rialála agus reachtúla a chomhlíonadh nó iad a úsáid ar shlí eile, má theastaíonn sé sin le réasún, chun go gcomhlíonfaí ár bhfeidhmeanna.

Ar ais go dtí an barr


Cén fáth a bhfuil ráiteas príobháideachais againn?

Tá an ráiteas príobháideachais seo cruthaithe againn mar fhianaise ar ár dtiomantas láidir don phríobháideachas agus chun a dhearbhú duit, agus tú ag plé le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, go ndéanfaimid gach iarracht a chinntiú go gcoinnítear na sonraí a thugann tú dúinn slán.

Cruthaíonn, bailíonn agus próiseálann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath méid suntasach sonraí pearsanta i bhfoirmáidí éagsúla ar bhonn laethúil.D'fhéadfá na sonraí seo a thabhairt dúinn trí fhoirmeacha iarratais nó ar ár suíomh gréasáin nó tríd an gcomhfhreagras a tharlaíonn eadrainn.D'fhéadfaimis faisnéis a fháil uait freisin ó fhoinsí eile ar nós ranna rialtais nó ó chomhlachtaí reachtúla eile agus freisin ó thríú páirtithe eile (lena n-áirítear baill den phobal) agus ó fhoinsí poiblí eile más gá.Geallann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sonraí pearsanta a úsáid sna cásanna seo amháin:

 • a gheofar go dleathach, go cóir agus ar dhóigh thrédhearcach
 • a gheofar le haghaidh cuspóirí sonracha, lánsoiléire agus dlisteanacha
 • a bheidh leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don chuspóir dá bhfuil riachtanach chun iad a fháil
 • a thaifeadfar agus a stórálfar go beacht agus go sábháilte agus a choinneofar suas chun dáta más gá
 • a choinneofar chomh fada agus is gá don chuspóir dá bhfuil riachtanach chun iad a fháil.
 • nach bpróiseálfar ach ar dóigh a chinntíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseála neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Beidh orainn dul i dteagmháil leat ó am go ham.Nuair a sholáthraíonn tú sonraí pearsanta do rannóg amháin de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, féadfar iad a roinnt le rannóga eile laistigh den Chomhairle chomh fada is a bhfuil an roinnt inmheánach sin ábhartha, cóir agus riachtanach le réasún do chomhlíonadh ár bhfeidhmeanna reachtúla.Seo a leanas samplaí de na cásanna inar féidir le rannóga laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faisnéis a roinnt lena chéile:

 • Chun fiosruithe ar sháruithe agus ar chionta rialála a éascú m.sh. d'fhéadfadh faisnéis a bheith ag an rannóg chomhshaoil a chabhródh leis an rannóg phleanála ionchúiseamh agus iarratais a dhéanamh ar fhaoiseamh urghaire; agus
 • Chun fritháireamh airgid atá dlite don Chomhairle a éascú, i gcoinne suimeanna atá dlite ón gComhairle don duine sin, de bhun alt 7 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983.

Féadfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d'fhaisnéis a roinnt freisin le heagraíochtaí eile, lena n-áirítear údaráis agus comhlachtaí poiblí eile, i gcás inar gá agus ina gceadaítear sin nó sa chás a iarrtar sin faoin dlí is infheidhme.Féadfaidh sonraí pearsanta a roinnt freisin le próiseálaithe sonraí tríú páirtí a thugann tacaíocht d'oibríochtaí na Comhairle.

Is é an príomhbhunús dlí do phróiseáil do shonraí pearsanta ná go bhfuil a leithéid de phróiseáil (i) riachtanach chun go mbeimid in ann ár n-oibleagáidí dlí a chomhlíonadh agus/nó (ii) riachtanach chun go mbeimid in ann ár bhfeidhmeanna a chomhlíonadh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe ionainn.

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach a fhad agus atá siad ag teastáil uainn do chomhlíonadh ár bhfeidhmeanna, agus déanfar iad a scrios ag úsáid modhanna iomchuí agus sábháilte tar éis an ama sin.Dá dtarlódh sé go mbeadh orainn do shonraí a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ("LEE"), ní dhéanfaimid é seo ach amháin más féidir linn a bheith cinnte go bhfuil coimircí iomchuí ann don aistriú agus go bhfuil an ceart dlíthiúil againn é a dhéanamh.

Ar ais go dtí an barr


Cén cineál sonraí pearsanta a theastaíonn uainn?

Is féidir na cineálacha sonraí pearsanta a d'fhéadfaí a iarraidh uait a rangú mar seo a leanas,

 • Sonraí teagmhála le haghaidh cumarsáid éifeachtúil
 • Eolas faoi do chúinsí pearsanta a bhfuil sé riachtanach de réir an dlí duit a sholáthar mar chuid do d'iarratas ar sheirbhís a chuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fáil
 • Do chuid sonraí airgeadais féin a bhfuil sé riachtanach de réir an dlí duit a sholáthar mar chuid do d'iarratas ar sheirbhís a chuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fáil

Sonraí Teagmhála

Iarrfar do shonraí teagmhála chun go mbeimid in ann cumarsáid a dhéanamh leat.Ní gá duit do shonraí teagmhála ar fad a chur ar fáil ach dá mhéad é a chuireann tú ar fáil, i bhfoirm r-phoist, fóin, seoladh baile, srl., is ea is éasca a dhéanfar cumarsáid leat.

Eolas faoi do Chúinsí Pearsanta

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ar leith ó d'údarás áitiúil, iarrfar ort méid áirithe eolais phearsanta a bhaineann go sonrach leat féin agus le do chlann a chur ar fáil, chun tacaíocht a thabhairt do d'iarratas.Leag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach an t-eolas atá uainn i sraith foirmeacha ar leithligh atá ábhartha do gach seirbhís.Leagfar amach eolas sainiúil maidir le próiseáil do gach seirbhís sna foirmeacha iarratais sin.

 • Na sonraí pearsanta is gá a chur ar fáil mar chuid de d'iarratas agus cibé an gcuimsíonn nó nach gcuimsíonn siad aon "chatagóir speisialta sonraí" ar nós sonraí a bhaineann le do shláinte;
 • An cúis lena bpróiseálfar do chuid sonraí pearsanta;
 • An bunús dlí a thugann cead do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do shonraí pearsanta a phróiseáil;
 • Eolas faoi eagraíochtaí eile a d'fhéadfadh sé gur gá dúinn do shonraí pearsanta a roinnt leo;
 • Eolas faoin dóigh a choinneofar do shonraí pearsanta slán i gcoinne próiseála neamhúdaraithe nó neamhdhleathach; agus
 • Eolas faoin tréimhse a choinneoidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do shonraí pearsanta (nó na critéir a úsáidimid chun an fad is gá dúinn sonraí pearsanta a choinneáil a dheimhniú).

Sonraí Airgeadais

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ar leith ó d'údarás áitiúil, iarrfar ort méid áirithe eolais phearsanta a bhaineann go sonrach leat féin agus le do chlann a chur ar fáil, chun tacaíocht a thabhairt do d'iarratas.Leagfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach an t-eolas atá uainn i sraith foirmeacha ar leithligh atá ábhartha do gach seirbhís.

Ar ais go dtí an barr


Coinneáil Taifead

Coinníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sonraí pearsanta le haghaidh na tréimhse ama atá riachtanach.Cuirfidh an rannóg atá i seilbh do shonraí pearsanta tuilleadh eolais duit faoin tréimhse a choinneofar do shonraí pearsanta.

Ar ais go dtí an barr


Do chearta

Tá na cearta seo a leanas agat, in imthosca áirithe agus faoi réir dhíolúintí infheidhme, maidir le do shonraí pearsanta:

 • ceart rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta a bhaineann leat agus atá inár seilbh, chomh maith le rochtain ar eolas eile faoin dóigh a phróiseálaimid na sonraí sin;
 • an ceart a iarraidh orainn go gcuirfí ina cheart aon mhíchruinneas atá i do shonraí pearsanta;
 • an ceart a iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scrios;
 • an ceart a iarraidh orainn gan do shonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh chun críocha sainiúla;
 • an ceart cuir i gcoinne an dóigh a úsáidimid do shonraí pearsanta nó an dóigh a phróiseálaimid iad; agus
 • an ceart do shonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil uainn i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear de ghnáth agus atá meaisín-inléite nó a iarraidh orainn na sonraí a aistriú chuig rialtóir eile.

Tabhair do d'aire go ndéanaimid bearta chun d'fhéiniúlacht a fhíorú roimh rochtain a thabhairt ar do shonraí pearsanta ar mhaithe le do phríobháideachas a chosaint.

Más maith leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, cuir isteach iarratas chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí ag déanamh cur síos ar mhionsonraí sonracha an iarratais, le do thoil:

Ríomhphost: dataprotection@dublincity.ie Fón: 01 2223775

Déanfar gach iarratas bailí a phróiseáil gan mhoill mhíchuí agus ar a mhéid laistigh de mhí amháin ón dáta a fhaightear an t-iarratas. Féadfaidh dhá mhí breise a chur leis an tréimhse sin más gá.

Ar ais go dtí an barr


Ceart Gearán a dhéanamh chuig Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Má tá tú míshásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le d'iarratas, tá tú i dteideal gearán a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí a d'fhéadfadh an t-ábhar a imscrúdú duit.

Seo a leanas seoladh shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, www.dataprotection.ie, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena Oifig ar:

Uimhir Íosghlao: 1890 252 231

R-phost: info@dataprotection.ie

Seoladh Poist: An Coimisiún um Chosaint Sonraí, Canal House, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Contae Laoise.R32 AP23.

Ar ais go dtí an barr


Suíomhanna gréasáin eile

Tá naisc le suíomhanna eile le fáil ar ár suíomh gréasáin.Baineann an ráiteas príobháideachais seo leis an suíomh gréasáin seo agus leis na seirbhísí a fheidhmíonn an Chomhairle amháin.Nuair a nascann tú le suíomhanna gréasáin eile, ba cheart duit a bpolasaithe féin maidir le príobháideachas a léamh.

Ar ais go dtí an barr


Athruithe a rinneadh dár ráiteas príobháideachais

Déanaimid athbhreithniú rialta ar ár ráiteas príobháideachais agus cuirfimid aon athruithe a dhéantar ar ár leathanach gréasáin. Ba é an 25 Bealtaine 2018 an uair dheireanach a rinneadh an polasaí príobháideachais a thabhairt suas chun dáta.

Ar ais go dtí an barr


An Dlí agus an Dlínse atá i bhfeidhm

Tá an ráiteas príobháideachais seo agus aon cheist a bhaineann leis an suíomh gréasáin seo faoi rialú eisiach dlí na hÉireann agus faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.

Ar ais go dtí an barr


Teagmháil a dhéanamh linn

D'aon fhiosrú maidir le Ráiteas Príobháideachais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath nó le polasaithe Cosanta Sonraí, déan teagmháil le do thoil lenár n-Oifigeach Cosanta Sonraí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tríd an r-phost dataprotection@dublincity.ie nó ar an bhfón 01 222 3775.

Ar ais go dtí an barr


An dóigh a úsáidimid fianáin

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an dóigh a úsáideann daoine an suíomh.Úsáideann an uirlis anailíseach seo 'fianáin', arb ionann iad agus téacschomhaid a chuirtear ar do ríomhaire, chun logfhaisnéis idirlín chaighdeánach agus eolas faoi iompar chuairteoirí a bhailiú go hanaithnid.Déantar an fhaisnéis a chruthaíonn an fianán a léiríonn an dóigh a úsáideann tú an suíomh gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a aistriú chuig Google.Úsáidtear an fhaisnéis seo ina dhiaidh sin chun úsáid chuairteoirí a mheas agus chun tuarascáil staidrimh maidir leis an ngníomhaíocht ar shuíomhanna gréasáin a chur le chéile don Choimisinéir Faisnéise (http://www.oic.gov.ie/en/)

Ní dhéanfaidh an Coimisinéir Faisnéise (agus ní ligfidh sé d'aon tríú páirtí) úsáid a bhaint as an uirlis anailíse staidrimh chun aon eolas faoi dhaoine a thugann cuairt ar ár suíomh agus atá inaitheanta go pearsanta a rianú nó a bhailiú.Ní cheanglóimid aon sonraí a bhailímid ón suíomh seo le haon fhaisnéis atá inaitheanta go pearsanta ó aon fhoinse agus muid ag úsáid uirlis anailíse staidrimh Google.Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile atá i seilbh Google.Ní nascfaidh an Coimisinéir Faisnéis ná Google, nó ní dhéanfaidh siad iarracht, seoladh IP a nascadh le haitheantas úsáideoir an ríomhaire.

Úsáideann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath fianáin chun go bhfeidhmeoidh roghanna rochtana ar an suíomh mar is ceart i.e. - méid an téacs a mhéadú/laghdú nó an chodarsnacht a athrú. Baintear úsáid as fianáin chun go mbeadh úsáideoirí fóin phóca in ann leagan móibíleach an tsuímh a bhrabhsáil.

Tuilleadh eolais faoi fhianáin

Is comhlacht tionscail an Interactive Advertising Bureau (IAB) a fhorbraíonn caighdeán agus treoirlínte chun tacaíocht a thabhairt do phróisis ghnó ar líne.Tá sraith leathanach gréasáin foilsithe aige a mhíníonn conas a fheidhmíonn fianáin agus conas iad a bhainistiú. http://www.iab.net/

Fianáin a Dhíchumasú/a Chumasú

Tá tú ábalta fianáin a cheadú nó a chosc trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a athrú.Insíonn suíomh an IAB duit conas fianáin a bhaint de do bhrabhsálaí.Is iad seo a leanas na céimeanna a mholtar sa chomhairle a thugann siad (é sin ráite, seiceáil suíomh IAB le haghaidh na treoracha is déanaí, le do thoil http://www.iab.net/ ):

Má tá Microsoft Windows Explorer á úsáid agat:

Oscail ‘Windows Explorer’

Cliceáil ar an gcnaipe 'Search' ar an mbarra uirlisí

Clóscríobh an focal 'cookie' isteach i mbosca cuardaigh 'Folders and Files'

Roghnaigh ‘My computer’ sa bhosca ’Look In’

Cliceáil ‘Search Now’

Cliceáil faoi dhó ar na comhaid a aimsítear

‘Roghnaigh’ comhad fianáin ag úsáid an chnaipe ‘Delete’ ar do mhéarchlár

Más rud é nach bhfuil tú ag úsáid Microsoft Windows Explorer, ba cheart duit 'cookies' a roghnú sa bhfeidhm 'Help' chun an áit a bhfuil do chomhad fianáin a aimsiú.

Ar ais go dtí an barr

Feedback