Seirbhísí Cultúir, Áineasa agus Eacnamaíochta

Printer-friendly version

Cuirimid réimse leathan seirbhísí ar fáil do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath agus do chuairteoirí ar ár gcathair.   Cuireann ár seirbhísí ar do chumas blaiseadh a fháil de chultúr agus d’ealaíona na hÉireann, páirt a ghlacadh i raon leathan gníomhaíochtaí spóirt agus áineasa, nó sult a bhaint as ár bpáirceanna áille agus as ár n-áiseanna iontacha ar nós na gclós spraoi. Bíonn sé an-éasca teacht ar ár seirbhísí agus imeachtaí agus bíonn go leor díobh saor in aisce. Táimid freagrach freisin as roinnt tionscadail thábhachtacha, cuir i gcás Ceathrú Chultúrtha nua na Cathrach atá á beartú thart ar Chearnóg Parnell, athchóiriú Dhún Richmond in Inse Chór agus Tionscadal Bharra an Teampaill.

Áirítear lenár seirbhísí agus imeachtaí:

Imeachtaí agus Turasóireacht

Is ról tábhachtach dár gcuid é Turasóireacht, Féilte agus Imeachtaí sa Chathair a chur chun cinn. Mar chomhartha aitheantais ar an tréimhse shuntasach stairiúil atá ag druidim linn táimid ag forbairt clár cuimsitheach chun Deich mBliana na gCuimhneachán (2012 - 2022) a chomóradh.

Seirbhísí Breise

Bainistímid seirbhísí eile freisin, cuir i gcás Rialú AinmhitheHalla na Cathrach, soláthar Ceadúnas CorrthrádálaAinmniú Comórthana Fodhlíthe um Dheochanna MeisciúlaDeontais Ardoideachais agus Béilí Scoile.

Príomhphearsanra

Image of Declan Wallace

Councillor Rebecca Moynihan

Councillor Paul McAuliffe

Declan Wallace
An Príomhfheidhmeannach Cúnta (Gníomhach)

An Comhairleoir Rebecca Moynihan
An Coiste Beartais Straitéisigh
 

An Comhairleoir Paul McAuliffe
An Coiste Beartais Straitéisigh
 

Is ar Brendan Kenny, an Príomhfheidhmeannach Cúnta, atá an fhreagracht fhoriomlán as Seirbhísí Cultúir, Áineasa agus Eacnamaíochta.

Bíonn an obair seo á maoirsiú ag an gCoiste Beartais Straitéisigh um Ealaín, Cultúr agus Áineas, faoi chathaoirleacht an Chomhairleora Rebecca Moynihan agus ag an gCoiste Beartais Straitéisigh um Fhiontar agus Forbairt Eacnamaíochta, faoi chathaoirleacht an Chomhairleora Paul McAuliffe.

Miontuairiscí agus Tuairiscí ó chruinnithe an Choiste Beartais Straitéisigh

Tuilleadh eolais

Seirbhísí Cultúir, Áineasa agus Eacnamaíochta
Bloc 4, Urlár na Talún
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8
D08 RF3F
Guthán: (01) 222 2222
Facs: (01) 222 2366
Ríomhphost: cra@dublincity.ie

Feedback