Tithíocht agus Pobal

Printer-friendly version

Tá an Roinn Tithíochta agus Pobail freagrach as bainistíocht, cothabháil agus carnadh na tithíochta poiblí i gCathair Bhaile Átha Cliath. Aimsímid agus leithdháilimid tithe príobháideacha freisin trínár dTionscnamh Tithíocht Inacmhainne.

Tá ról forfheidhmithe ag an roinn freisin chun a chinntiú go gcomhlíonann caighdeán na cóiríochta san earnáil phríobháideach cíosa na bunchaighdeáin.

 

Príomhphearsanra

Is é Brendan Kenny Leas-Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus tá freagracht shonrach bhainistíochta air as Seirbhísí Tithíochta agus Pobail.  Tá sé freagrach freisin as Seirbhísí Éigeandála agus Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath.

Tá Tony Flynn, Bainisteoir Feidhmiúcháin, freagrach as tithíocht a sholáthar, lena n-áirítear:

 • Tithíocht phoiblí a sholáthar
 • Tógáil/Fáil
 • Athghiniúint
 • Cóiríocht don Lucht Siúil
 • Iasachtaí, Díolacháin agus Deontais
 • Forbairt Pobail agus Shóisialta

Tá Céline Reilly, Bainisteoir Feidhmiúcháin, freagrach as tithíocht a bhainistiú, lena n-áirítear:

 • Tithíocht a leithdháileadh
 • Cíosanna
 • Cothabháil Tithíochta agus Bainistíocht Eastáit
 • Cóiríocht ar Cíos agus Scéimeanna Léasaithe
 • An Scéim Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Is í Eileen Gleeson Stiúrthóir Fheidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath.  Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tríd an bhFeidhmeannacht, an príomhúdarás áitiúil sa fhreagra ar easpa dídine i mBaile Átha Cliath agus glacann sí le cur chuige seirbhísí comhroinnte thar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Tithíochta agus Pobail
Bloc 1, Urlár 1
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 2222

Nó téigh i dteagmháil leis an oifig comhairle a thugann aire do do cheantar áitiúil féin.

 

Feedback