Stair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version

Bunaíodh Bardas Bhaile Átha Cliath (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath anois) in 1840 mar thoradh ar an Municipal Corporation Reform (Ireland) Act.

Is leis an acht sin a cuireadh a lán leasuithe i bhfeidhm a bhí riachtanach chun an rialtas áitiúil a fheabhsú ina chuid oibríochtaí agus ó cuntasachta de. I measc na leasuithe ba shuntasaí cuireadh go mór le líon na ndaoine a bhí i dteideal vótáil i dtoghcháin de chuid na cathrach.

Príomhdhátaí: 1840 go dtí gur baineadh Saoirse amach (1921)

1841: Deireadh Fómhair: Reáchtáladh na chéad toghcháin faoin gcóras nua. Cuireadh Comhairle Cathrach, a bhí níos ionadaíche, in áit an tsean-Tionóil Chathrach. Ba é Dónall Ó Conaill an chéad duine a toghadh go daonlathach ina Ardmhéara ar Baile Átha Cliath. Léigh tuilleadh faoi Ardmhéaraí Bhaile Átha Cliath.

1849: D’éirigh an Chomhairle Cathrach freagrach as na dualgais a bhíodh ag an ‘Wide Streets Commission’ agus ag an ‘Paving Board’ de thoradh ar an Dublin Improvement Act, 1849.

1852: D’aistrigh an Chomhairle an cheanncheathrú aici ó Áras Thionól na Cathrach go foirgneamh an Mhalartáin Ríoga. Is ansin a tugadh Halla na Cathrach ar an Malartán Ríoga.

1862: Bunaíodh Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath. Faigh tuilleadh eolais faoi Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath.

1868: Tosaíodh ag soláthar uisce glan do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath faoi Scéim Uisce Fheartraí.

1875: Tugadh an chumhacht don Chomhairle tithe a thógáil d’oibrithe. Cuireadh tús le ceann de na chéad scéimeanna ag Sráid na Binne Boirbe in 1887 agus ba é Ailtire na Cathrach, Daniel Freeman, a dhear í.

1875: Thosaigh an Chomhairle ag fáil maoine chun páirceanna poiblí a dhéanamh di. Is leis an Open Spaces Act, 1875 a fuarthas an chumhacht chun sin a dhéanamh.

1884: Osclaíodh leabharlann phoiblí i Sráid Thomáis agus i Sráid Chéipil. Léigh tuilleadh faoi leabharlanna i mBaile Átha Cliath.

1892: Thosaigh chéad stáisiún cumhachta leictreachais Bhaile Átha Cliath ag oibriú i Sráid na Toinne.

1908: Thosaigh an Chomhairle ag clárú mótarfheithiclí nua.

1908: Críochnaíodh an Phríomhscéim Draenála do Chathair Bhaile Átha Cliath.


Príomhdhátaí: Saoirse (1921) go dtí an lá inniu

1921: I ndiaidh Chogadh na Saoirse, chuir roinnt ball den Chomhairle Cathrach in éadan an Chonartha Angla-Éireannaigh.

1924: De dheasca Chogadh na gCarad, cuireadh an Chomhairle ar fionraí i mí na Bealtaine agus ghlac triúr coimisinéirí a háit.

1930: Cuireadh deireadh le post Chléireach an Bhaile (a bhí ann ó 1230) agus ina áit sin bhí post ann do Bhainisteoir Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Cléireach Baile. Beartaíodh an post nua amhail is dá mbeadh Príomhfheidhmeannach ann agus é i mbun cuideachta mhór. Léigh tuilleadh faoin mBainisteoir Cathrach.

1930: Leathnaíodh teorainneacha na cathrach chun bailte Ráth Maonais agus Pheambróg a ghlacadh isteach.

1930s: Is ar thithíocht a bhí aird na Comhairle go príomha. Leathnaíodh na fo-bhailte chun Droim Conrach, Cromghlinn agus an Chabrach a ghlacadh isteach.

1940s-1950s: Leathnaíodh fo-bhailte Bhaile Átha Cliath arís chun Baile Formaid agus Baile Munna a ghlacadh isteach.

1970s: Bhí tuilleadh spáis oifige de dhíth ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus – i ndiaidh roinnt suíomh a scrúdú – rinne sí cinneadh foirgneamh a thógáil ar an gCé Adhmaid ar bhruacha na Life. Bá chonspóideach an cinneadh é os rud é gur faoin láithreán sin a bhí iarsmaí seanbhaile de chuid na Lochlannach.

1978: Rinne 20,000 duine mórshiúl agóide in éadan an bhloic oifigí a beartaíodh agus iad ag iarraidh láithreán na Lochlannach a shábháil. Ach, i ndiaidh don Ard-Mhúsaem tochailt a dhéanamh, chuathas ar aghaidh leis an tógáil.

2001: Faoin Acht Rialtais Áitiúil cealaíodh na seanbhardais chontaebhuirge agus cuireadh comhairlí cathrach ina n-áit. Ní Bardas Bhaile Átha Cliath a thabharfaí air feasta (nó ‘An Corpo’ mar a thug na glúine de mhuintir Bhaile Átha Cliath air) ach ‘Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath’.

2001- go dtí inniu: Tháinig fás thar na bearta faoi Bhaile Átha Cliath Críochnaíodh a lán mórthionscadal nó táthar ag obair orthu. In a measc sin tá tollán an chalafoirt, an córas tramanna (Luas), an córas metro, tithe nua agus athghiniúint sráideanna.

`

For more information

 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 2222
8.00 am go dtí 6.00 pm, Luan go hAoine

Ríomhphost
customerservices@dublincity.ie

Feedback