Caiteachas agus Ioncam

Printer-friendly version

Foghlaim faoin gcaoi a maoinítear muid agus cá gcaithimid ár gcuid airgid

Caiteachas agus Ioncam

Tá Buiséad Ioncaim € 862.58 milliún le haghaidh 2017 ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuimsítear ansin ár gcaiteachas ar fad, lena n-áirítear:

Tá Clár Caipitil trí bliana ar bun againn freisin (2017 go dtí 2019). Meastar gur fiú €1.087 billiún é seo. Áirítear leis tionscadail ar nós feabhsúcháin bóithre agus tithíocht nua.

Is í Roinn Airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a bhainistíonn na buiséid ar fad.

Foinsí Chistí na Comhairle

  • Díolachán earraí agus seirbhísí, e.g. cíos, táillí páirceála: € 297.90 milliún
  • Rátaí Tráchtála: € 320.67 milliún
  • Deontais Rialtais: € 198.86 milliún
  • Cáin Mhaoine Áitiúil/Deontas Cuspóra Ghinearálta: € 23.07 milliún 
  • Glan-iarmhéid Creidmheasa: € 22.08 milliún

Tuarascálacha

Orduithe Ceannaigh os cionn 20kRáitis Airgeadais Bhliantúla

Ceanglaítear ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Ráiteas Airgeadais Bliantúil a ullmhú faoi Alt 108 den Acht um Rialtas Áitiúil, 2001. Ullmhaítear an Ráiteas Airgeadais Bliantúil de réir Cód Cleachtais Cuntasaíochta arna eisiúint ag an Aire faoi Alt 107 den Acht um Rialtas Áitiúil, 2001.

Déanann Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil iniúchadh ar an Ráiteas Airgeadais Bliantúil agus cuirtear tuarascáil Phríomh-Iniúchóra an Rialtais Áitiúil faoi bhráid chomhaltaí na Comhairle Cathrach.  In 2004 d’aistrigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go dtí cuntasaíocht ar bhonn fabhraithe go hiomlán dá cuntais Ioncaim agus Caiteachais araon. 

 

 Breathnaigh ar na ráitis airgeadais le haghaidh 2006 go 2015
Annual Financial Statements 2015 - Unaudited  
Annual Financial Statements 2014 Annual Financial Statement CSV File 2014.xls

Annual Financial Statements 2013

Annual Financial Statement CSV File 2013.xls
Annual Financial Statements 2012 (1 mb)
 
Annual Financial Statements CSV File 2012.xls
Annual Financial Statements 2011 (1mb) Annual Financial Statements CSV File 2011.xls

Annual Financial Statements 2010 (888 KB)
 

Annual Financial Statements CSV File 2010.xls 
Annual Financial Statements 2009 (1006KB)  
 
Annual Financial Statements 2008 (1.48mb)
 
 
Annual Financial Statements 2007 (3.10mb)
 
 
Annual Financial Statements 2006(3.78mb)  

 

Breathnaigh ar na Tuarascálacha Iniúchta Reachtúla agus ar Fhreagraí an Bhainisteora do 2006 go 2015:

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2015 (260KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2014 (326KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2013 (193KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2012 (282 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2011 (339 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2010 (221 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager's Responses for 2009 (195 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager’s Responses for 2008 (197 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager’s Responses for 2007 (98 KB)

View the Statutory Audit Reports and Manager’s Responses for 2006 (116 KB)


15 day reporting Statistics

 

EU IMF Reporting

Quarter 1 2012

 

Quarter 2 2012


Quarter 3 2012

Quarter 4 2012

 

Quarter 1 2013


Quarter 2 2013

Quarter 3 2013

Quarter 4 2013

Quarter 1 2014

Quarter 2 2014

 

Quarter 3 2014

Quarter 4 2014

Quarter 1 2015

Quarter 2 2015

Quarter 3 2015

Quarter 4 2015

Quarter 1 2016

Quarter 2 2016

Quarter 3 2016

Annual Revenue Budget

Dublin City Council is required to prepare and adopt a budget for its revenue expenses and incomes each year. Sections 102 and 103 of the Local Government Act 2001 specify the financial procedures governing:

  • the preparation of the Budget.
  • the Budget Meeting          

A programme group classifies income and expenditure in the annual budget . The budget is drafted by the Chief Executive in consultation with the Corporate Policy Group. However, a local authority is not bound to accept the budget prepared by the City Manager and may adopt a budget with or without amendment. In the adopted budget, the Annual Rate on Valuation is determined to finance the deficiency in the funds of the authority, i.e. the part of the authority's expenditure not met by State grants and miscellaneous receipts.

Capital Programme

Submissions

For more information

Dublin City Council
Finance Department
Block 1, Floor 7 & 8
Civic Offices
Wood Quay
Dublin 8

Tel: (01) 222 2222

Email: finoff@dublincity.ie

Feedback