An Ceantar an Oirdheiscirt

Printer-friendly version

Tá an Ceantar an Oirdheiscirt ar cheann den 5 limistéar riaracháin a úsáideann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun comhordú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad sa chathair. Síneann an ceantar seo ó dheas ón Life chomh fada le Tír an Iúir agus soir ar feadh na Dothra chomh fada le Geataí Mhuirfean ar an gcósta. Is ceantar ilchineálach ar fad é ina bhfuil croílár meánaoiseach Bhaile Átha Cliath, príomhlimistéar siopadóireachta na cathrach, an cheathrú chultúrtha Barra an Teampaill, ceantair chónaithe agus tráchtála na lárchathrach agus bruachbhailte lena n-áirítear An Rinn, An Baile Gaelach, Dumhach Thrá, Raghnallach, Ráth Maonais, Tír an Iúir agus Ráth Garbh. Cuireann siúlóidí breátha cois canálach, áiseanna cois cósta, páirceanna agus cearnóga maorga agus an t-iliomad clubanna áitiúla spóirt cuid mhaith deiseanna áineasa ar fáil.

Foireann Bainistíochta an Cheantar an Oirdheiscirt

Is é Charlie Lowe Bainisteoir an Cheantair Thoir Theas. T 222 2243  R. charlie.lowe@dublincity.ie

Le go gcomhthitfidh sé agus go dtacóidh sé go háitiúil le struchtúr an Choiste Ceantair, tá an ceantar roinnte ina dhá thoghcheantar -Peambróg/An Duga Theas agus Ráth Garbh/Ráth Maonais- faoi thacaíocht Frank Lambe, Bainisteoir Cúnta Ceantair T 2223199. R. frank.lambe@dublincity.ie

Cén ról atá ag an Oirdheiscirt?

Is é an ról atá ag an mBainisteoir Ceantair agus a foireann ná comhordú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle Contae sa cheantar, tacaíocht bainistíochta agus riaracháin a thabhairt do na Comhairleoirí áitiúla agus don Choiste Ceantair agus lárphointe teagmhála a sholáthar don phobal agus don lucht gnó. Baintear sin amach trí bheith ag comhoibriú le gníomhaireachtaí eile reachtúla agus deonacha sa cheantar.

Cén seirbhísí a cuirimid ar fail?

 

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ceantar an Oirdheiscirt
Bloc 2, Urlár 4
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Uaireanta oifige: 9.00am go 5.00pm, Dé Luain go Dé hAoine

Teil: (01) 222 2243
Facs: (01) 222 2499
Rphost: southeast@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

Feedback