Critéir maidir le cuimsiú sa léarscáil

Sa Chuid seo, is tagairt do thalamh é tagairt do thalamh a shásaíonn na critéir ábhartha—

(A) atá san áireamh i bplean forbartha, de réir alt 10(2)(a) d’Acht, 2000, nó plean ceantair áitiúil, de réir alt 19(2)(a) d’Acht, 2000, atá criosaithe—

 • (i) chun críocha úsáide cónaithe amháin nó go príomha, nó
 • (ii) do mheascán úsáidí, lena n-áirítear úsáid chónaithe,

(B) ina bhfuil sé réasúnach a mheas go bhféadfadh rochtain a bheith ag an talamh, nó go bhfuil baint aige, le bonneagar agus áiseanna poiblí, lena n-áirítear bóithre agus cosáin, soilsiú poiblí, draenáil shéarach bréan, draenáil uisce dromchla agus soláthar uisce, is gá chun áiteanna cónaithe a fhorbairt agus a bhfuil acmhainn seirbhíse dóthanach ar fáil d’fhorbairt den sórt sin, agus

(C) go bhfuil sé réasúnach a bhreithniú nach ndéantar difear dó, i dtéarmaí a bhail fhisiciúil, mar gheall ar nithe ar leor iad chun soláthar áitreabh a chosc, lena n-áirítear éilliú nó taisí seandálaíochta nó stairiúla aitheanta a bheith ann,

ach nach talún é-

 • (i) dá dtagraítear i mír (a)(i) agus, ag féachaint d’fhorbairt (de réir bhrí Acht 2000) amháin nach forbairt neamhúdaraithe (de réir bhrí Acht 2000), atá á húsáid mar áitreabh, ina bhfuil trádáil nó gairm á seoladh, atá faoi dhliteanas rátaí tráchtála, ar forbairt í atá réasúnach a bhreithniú go bhfuil sé nó sí á húsáid chun seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí i limistéir chónaithe chóngaracha,
 •  (ii) dá dtagraítear i mír (a)(ii), mura rud é go bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuil an talamh folamh nó díomhaoin,
 •  (iii) go bhfuil sé réasúnach a mheas gur gá é le haghaidh slí bheatha, nó gur cuid dhílis de shlí bheatha é

 (I) bonneagar agus saoráidí sóisialta, pobail nó rialtais, lena n-áirítear bonneagar agus saoráidí a úsáidtear chun críocha riaracháin phoiblí nó chun oideachas nó cúram sláinte a sholáthar,

 • (II) saoráidí agus bonneagar iompair,
 • (III) bonneagar agus saoráidí fuinnimh,
 • (IV) bonneagar agus saoráidí teileachumarsáide,
 • (V) bonneagar agus saoráidí uisce agus fuíolluisce,
 •  (VI) bainistíocht dramhaíola agus bonneagar diúscartha, nó
 •  (VII) bonneagar fóillíochta, lena n-áirítear saoráidí spóirt agus clóis súgartha,

(iv) atá faoi réir ainmniú reachtúil a d'fhéadfadh bac a chur ar fhorbairt, nó

(v) ar a bhfuil tobhach na suíomhanna tréigthe iníoctha de réir an Achta um Láithreáin Thréigthe 1990.