Put a Skip on Your Road

Tá ort cead a cheannach chun scipe a chur ar bhóthar poiblí nuair a bhíonn srianta páirceála i gceist.

Ní mór duit cead a cheannach chun scipe a chur ar bhóthar poiblí, áit a bhfuil feidhm ag srianta páirceála. Áirítear leis seo:

 • Línte buí dúbailte
 • Criosanna páirceála íoctha, m.sh. íoc agus taispeáin
 • Glanbhealaí

D’fhéadfadh sé a fhad le 72 uair an chloig a ghlacadh chun d'iarratas a phróiseáil, ag brath ar an áit a bhfuil do scipe le bheith suite.

gá duit cead a fháil más mian leat scipe a chur ar bhóthar nach bhfuil aon srianta páirceála air – ar an gcoinníoll go bhfágtar an scipe ar bhealach sábháilte agus go gcoinnítear rochtain feithicle (3 mhéadar ar leithead, ar a laghad). Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil, le do thoil, leis an Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair ar 01 222 2246.

Ceadúnas scipe a fháil

Céim 1: Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar Chead Scipe

 • Íoslódáil an fhoirm iarratais ar Chead Scipe

Tabhair faoi deara: Ní mór duit an fhoirm seo a sheoladh ar ais gach uair a theastaíonn ceadúnas scipe uait (ní dhéantar athnuachan uathoibríoch).

Céim 2: Seol an fhoirm chomhlánaithe ar ais chugainn

Seol ar ais an táille chuí i seic nó ordú airgid, atá iníoctha le ‘Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath’. Is féidir leat íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair freisin.

Ná seol airgead tirim sa phost. Más mian leat airgead tirim a íoc, tabhair cuairt ar ár n-oifig phoiblí ag an seoladh thíos.

Táillí ar Chead Scipe

I gcrios nach bhfuil páirceáil íoctha ann (ach ina bhfuil srianta páirceála, m.sh. glanbhealaí):

 • 5 mhéadar de spás bóthair: €27 in aghaidh 24 uair an chloig

I gcriosanna ina bhfuil páirceáil íoctha:

 • Crios an-ardéilimh: €50 in aghaidh 24 uair an chloig
 • Crios ardéilimh: €41 in aghaidh 24 uair an chloig
 • Crios meánéilimh: €27 in aghaidh 24 uair an chloig
 • Crios ísealéilimh: €19 in aghaidh 24 uair an chloig  

A dheimhniú cén crios ina bhfuil tú

 • Íoslódáil léarscáil de na criosanna páirceála íoctha i gCathair Bhaile Átha Cliath

Nóta: Má chuirtear an scipe i gcrios ina bhfuil páirceáil íoctha, d'fhéadfadh suíomh na scipe agus líon na mbánna páirceála a áitíonn sé an táille a theastaíonn uait a íoc a mhéadú.

Léigh na fodhlíthe maidir le ceadúnú scipe i gCathair Bhaile Átha Cliath

Déanann na dlíthe seo cur síos iomlán ar conas a oibríonn an córas scipeanna.

 • Íoslódáil na Fodhlíthe um Rialú Scipeanna, 1999
Download the Skip Application Form

Step 2: Return the completed form to us

Enclose the appropriate fee in cheque or money order, made payable to ‘Dublin City Council’. You can also pay using credit card or debit card.

Do not send cash in the post. If you wish to pay in cash, please visit our public office at the address below.

Fees for a Skip Permit

In a zone without paid parking (but with parking restrictions, e.g. clearways):

 • 5 metres of road space: €27 per 24 hours

For zones with paid parking:

 • Very high-demand zone: €50 per 24 hours
 • High-demand zone: €41 per 24 hours
 • Average-demand zone: €27 per 24 hours
 • Low-demand zone: €19 per 24 hours

Find out what zone you are in

 • Download a map of the paid parking zones in Dublin City

Note: If the skip is placed in a zone with paid parking, the location of the skip and the number of parking bays it occupies may increase the fee you need to pay.

Parking Zones and Tariffs

Read the bye-laws for skip licensing in Dublin City

These laws describe in full detail how the skips permit system works.

Download the Skip Bye-Laws
Contact Details

Transportation, Roads & Traffic

Telephone Number