Clár na dToghthóirí

Printer-friendly version

Tagann Clár na dToghthóirí i bhfeidhm ar an 15 Feabhra gach bliain agus baintear leas as le haghaidh gach toghcháin agus reifrinn a dhéantar sna 12 mhí ina dhiaidh sin. Le go mbeidh sé in ann vóta a chaitheamh i dtoghchán nó i reifreann, ní mór ainm duine a bheith ar Chlár na dToghthóirí le haghaidh an cheantair ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine sin.

Déan Seiceáil ar an gClár

Déan seiceáil ar Chlár na dToghthóirí ar líne go bhfeicfidh tú an bhfuil tú cláraithe cheana féin le haghaidh vótála nó nach bhfuil.

Forlíonadh ar an gClár

Mura bhfuil duine cláraithe sa Chlár Toghthóirí atá i bhfeidhm faoi láthair, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar chlárú san Fhorlíonadh ar an gClár. Beidh daoine atá cláraithe san Fhorlíonadh i dteideal vóta a chaitheamh i dtoghcháin/reifrinn a dhéantar le linn saolré an Chláir. Ní bheidh duine i dteideal vóta a chaitheamh i nGACH toghcháin díreach as ucht a bheith ar an gClár – féach ‘Cearta Vótála’. Cuirfear aon duine atá cláraithe san Fhorlíonadh isteach go huathoibríoch i gClár na dToghthóirí a fhoilseofar i mí Feabhra dár gcionn.

Clárú le haghaidh Iontrála i nDréachtchlár na dToghthóirí

Foilsítear Dréachtchlár na dToghthóirí ar an 1 Samhain gach bliain agus tá sé ar fáil lena iniúchadh i leabharlanna, in oifigí poist agus i stáisiúin na nGardaí. Cuirfear aon duine atá cláraithe sa Dréachtchlár isteach go huathoibríoch i gClár na dToghthóirí a fhoilseofar i mí Feabhra dár gcionn. Le go mbeifeá cláraithe sa Dréachtchlár, déan seiceáil ar na coinníollacha thíos agus, má chomhlíonann tú iad, comhlánaigh an fhoirm chláraithe RFA do vótálaithe agus seol ar ais chuig an Rannóg Díolúine í, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8 roimh an 25 Samhain.

Foirmeacha atá le comhlánú le haghaidh iontrála sa Dréachtchlár

(Tabhair do d'aire go gcaithfidh tú an fhoirm RFA a phriontáil amach, a chomhlánú ina hiomláine agus a chur sa phost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Baile Átha Cliath 8 roimh an 25 Samhain.)

Tabhair do d'aire: Is féidir go n-iarrfar fianaise dhoiciméadach ort chun a chruthú go bhfuil tú i dteideal vótála, m.sh. teastas breithe, teastas eadóirseachta.

Iarratas tríd an bpost

Más mian leat go gcuirfí foirm iarratais tríd an bpost chugat, féadfaidh tú sin a iarraidh ar an Tairseach Féinseirbhíse. Roghnaigh 'Iarr Foirm Iarratais' ón liosta.

Coinníollacha Clárúcháin

Aois: ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad an lá a thagann an clár i bhfeidhm (an 15 Feabhra). Tá gach cónaitheoir atá 18 mbliana d'aois ar a laghad i dteideal a bheith ar an gclár.

Áit Chónaithe: ní mór gnáthchónaí a bheith ar dhuine ag an seoladh dar mian leis/léi a bheith cláraithe.

Saoránacht: tá gach duine fásta a bhfuil cónaí air/uirthi sa stát i dteideal a bheith cláraithe; is é a stádas saoránachta a chinneann cé acu cineálacha toghcháin ina bhféadfaidh siad vóta a chaitheamh (féach thíos)
 
 

 

Déan seiceáil ar do chearta vótála

Reifrinn: Ní féidir ach le saoránaigh Éireannacha vóta a chaitheamh i reifreann m.sh. vóta a chaitheamh ar son nó in aghaidh an mholta go ndéanfaí athrú ar Bhunreacht na hÉireann.

Toghcháin Uachtaránachta: Ní féidir ach le saoránaigh Éireannacha vóta a chaitheamh i dtoghcháin uachtaránachta.

Toghcháin Dháil Éireann: Is féidir le saoránaigh Éireannacha agus Bhriotanacha araon vóta a chaitheamh i dtoghcháin Dháil Éireann (teach íochtarach na parlaiminte).

Toghcháin Pharlaimint na hEorpa: Is féidir le saoránaigh Éireannacha, Bhriotanacha agus thíortha eile an Aontais Eorpaigh (AE) vóta a chaitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa.

Toghcháin Rialtais Áitiúil: Is féidir le saoránaigh Éireannacha, Bhriotanacha agus thíortha eile an AE vóta a chaitheamh i dtoghcháin áitiúla chomh maith le daoine nach saoránaigh de chuid an AE iad.

 

 
Leasú ar Dhréachtchlár na dToghthóirí

Foilsítear Dréachtchlár na dToghthóirí ar an 1 Samhain gach bliain agus bíonn deis ag toghthóirí leasú a dhéanamh ar mhionsonraí a gcláraithe (m.sh. athrú seolta) faoi cheann an 25 Samhain den bhliain chéanna. Comhlánaigh an fhoirm RFA1 – Ceartú ar an Dréachtchlár agus seol chuig an Rannóg Díolúine í, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8 roimh an 25 Samhain gach bliain.

Nó glaoigh ar (01) 222 2222 (Seirbhís do Chustaiméirí, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) chun cóip a iarraidh.

Iontráil san Fhorlíonadh ar Chlár na dToghthóirí

Céard a dhéanfaidh mé má tá toghchán ag druidim linn agus mura bhfuil mé cláraithe?

Má tá toghchán nó reifreann ag druidim linn agus mura bhfuil tú cláraithe i gClár reatha na dToghthóirí ná san Fhorlíonadh, ba chóir duit iarratas a dhéanamh go gcuirfí d'ainm leis an bhForlíonadh ar an gClár ach an fhoirm RFA2 – Iontráil san Fhorlíonadh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8.

Athraigh do sheoladh vótála

Chun an seoladh vótála atá cláraithe agat a athrú, ní mór duit an fhoirm fhorlíontach RFA3 – Athrú ar Sheoladh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8.

Ní mór foirmeacha forlíontacha a chur isteach faoin gceathrú lá déag (an Domhnach, laethanta saoire poiblí agus Aoine an Chéasta as an áireamh) roimh an lá vótála. Is ceanglas reachtúil é sin. Beidh toghthóirí cáilithe, a bhfuil a n-ainm san fhorlíonadh, i dteideal vóta a chaitheamh i dtoghchán nó i reifreann a dhéantar le linn saolré an chláir

Bileoga eolais i dteangacha éagsúla

Clár na dToghthóirí – Faisnéis Ghinearálta

Conas a thoghtar baill na nÚdarás Áitiúil


Parlaimint na hEorpa – Conas a thoghtar feisirí

Vótáil tríd an bPost

Ullmhaíonn na húdaráis chlárúcháin liosta vótálaithe poist mar chuid de Chlár na dToghthóirí. Ní mór iarratais iontrála sa liosta a fháil roimh an 25ú Samhain ar a dhéanaí.

Tá na catagóirí daoine seo a leanas cláraithe mar vótálaithe poist:

 

RFC - baill lánaimseartha na bhFórsaí Cosanta - féadfaidh baill a bhfuil cónaí orthu i ndún míleata a bheith cláraithe ag an dún nó ag a seoladh baile.

 

SV5 - taidhleoirí Éireannacha a bhfuil post thar lear acu agus a gcéilí - cláraítear iad ag a seoladh baile in Éirinn.

 

 
Féadfaidh na catagóirí daoine seo a leanas iarratas a chur isteach ar chlárú mar vótálaithe poist:

 

RFB - Baill an Gharda Síochána (an fórsa póilíneachta).

 

PV1 - daoine a bhfuil cónaí orthu ag an mbaile agus nach féidir dul chuig ionad vótála mar gheall ar thinneas coirp nó míchumas coirp.

 

PV2 - daoine a bhfuil slí bheatha acu a chuirfidh cosc orthu, is dócha, vóta a chaitheamh ag a n-ionad áitiúil vótála lá an toghcháin, lena n-áirítear mic léinn lánaimseartha atá cláraithe ag a seoladh baile ach a bhfuil cónaí orthu in áit éigin eile agus iad ag freastal ar institiúid oideachais sa Stát.

 

RFG - toghthóirí nach féidir vóta a chaitheamh ag a n-ionad vótála toisc go bhfuil siad faoi choinneáil i bpríosún de bhun ordú na cúirte.

 

Tabhair do d'aire: Má tá toghthóir cláraithe mar vótálaí poist, féadfaidh sé/sí vóta a chaitheamh tríd an bpost agus sin amháin; ní fhéadfaidh sé/sí vóta a chaitheamh in ionad vótála.

For more information

Breis Eolais

Rannóg Chlarú na dToghthóirí
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Bloc 4, Urlár 1
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Rphost: franchise@dublincity.ie
Teil: +353 1 222 2222
F: +353 1 222 5997

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback