Polasaí Maidir Le hÚsáid Inghlactha

Printer-friendly version

SEIRBHÍS TAGARTHA RÍOMHAIRE IDIRLÍON-BHUNAITHE DE CHUID LEABHARLANNA POIBLÍ CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH

Tá sé mar aidhm ag Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath deiseanna saoil an duine aonair a chur ar an eolas, a shaibhriú, a ionchumhachtú agus a leathnú trí eolas, smaointe, acmhainní agus cláir a sholáthar a thugann buntáistí smaointe an domhain, thaithí ar feadh an tsaoil agus éagsúlacht oidhreachta agus cultúir do phobail áitiúla.

Admhaíonn Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath a ról mar rannpháirtí tábhachtach i dtionscnaimh rialtais chun Sochaí an Eolais a fhorbairt, chun míbhuntáiste a throid agus chun comhionannas deiseanna agus rochtana a chur chun cinn.

Cuireann teacht a bheith ag daoine ar Rochtain Phoiblí Idirlín Saor In Aisce le soláthar na seirbhíse traidisiúnta leabharlainne agus déanann sé leathnú ar an tseirbhís sin. Tá feidhm ag na coinníollacha seo a leanas:

 1. Ní mór fios a bheith ag úsáideoirí gur gréasán neamhrialaithe eolais atá sa Ghréasán Domhanda, a thugann deis teacht ar thuairimí, ar eolas agus ar íomhánna. Éilítear ar úsáideoirí a bheith freagrach as an úsáid a bhaineann siad as an nGréasán Domhanda.
 2. Tá saoráidí tagartha ríomhaire Idirlíon-bhunaithe saor in aisce ar fáil do gach comhalta cláraithe de chuid Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá comhaltacht oscailte d'áitritheoirí, do mhic léinn, do chuairteoirí agus do dhaoine a oibríonn sa chathair. Tá mionsonraí iomlána ar fáil arna n-iarraidh.
 3. Féadfaidh aosaigh nach bhfuil cáilithe do chomhaltacht arna himlíniú thuas comhaltacht speisialta a fháil chun rochtain a bheith acu ar na seirbhísí tagartha ríomhaire Idirlíon-bhunaithe ach fianaise shásúil céannachta pearsanta a sholáthar.
 4. Ní féidir le Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath cruinneas an eolais a bhíonn ar fáil ar an nGréasán Domhanda a chinntiú, ná ní féidir leo freagracht a ghlacadh as ábhar a dtiocfadh úsáideoir air de thaisme nó ar bhealach eile agus ní féidir leo maoirseoireacht a dhéanamh ar an ábhar sin. Ní ghlacann an leabharlann le freagracht ar bith de bharr aon damáiste, cailteanas nó speansais a eascraíonn go díreach nó go hindíreach as seirbhísí tagartha ríomhaire Idirlíon-bhunaithe na leabharlainne a úsáid.
 5. Féadfaidh úsáideoirí clárú le ceann ar bith de na seirbhísí ríomhphoist saor in aisce. Ní ceadmhach, áfach, ríomhphost mí-oiriúnach a sheoladh ná a fháil. Ní féidir le Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath freagracht a ghlacadh as cumarsáid ar bith a fhaigheann nó a sheolann sealbhóirí cuntais phearsanta ríomhphoist.
 6. Tá oibleagáid ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí freagracht a ghlacadh as an úsáid a bhaineann a gcuid leanaí as an ngréasán. Cuirtear fáilte roimh leanaí faoi bhun 12 úsáid a bhaint as na saoráidí ríomhaireachta Idirlíon-bhunaithe:
  - ar an gcoinníoll go bhfuil tuismitheoir nó caomhnóir leo nó go bhfuil siad faoi fheitheoireacht nó threoir múinteora nó aosaigh fhreagraigh eile atá os cionn 18.
 7. Fáiltítear roimh dhaltaí meánscoile faoi bhun 15 úsáid a bhaint as na saoráidí ríomhaireachta Idirlíon-bhunaithe:
  - ar an gcoinníoll go bhfuil tuismitheoir nó caomhnóir nó múinteoir leo, nó go bhfuil siad faoi fheitheoireacht nó threoir múinteora nó aosaigh fhreagraigh eile atá os cionn 18
  - nó ar an gcoinníoll go n-údaraíonn tuismitheoir nó caomhnóir úsáid den chineál sin i scríbhinn trí Fhoirmeacha Ceada a shíniú i láthair fhoireann na leabharlainne.
 8. Ní cheadaítear úsáid a bhaint as saoráidí seomraí comhrá.
 9. Tá bogearraíocht ann a chuireann cosc le rochtain a fháil ar láithreáin ainmnithe mhídhleathacha agus mhí-oiriúnacha. Seachadann córas bainistíochta sonraí sonracha a bhaineann le gach ríomhaire pearsanta. Táirgeann an córas sin taifeadadh mionsonraithe gníomhaíochtaí, taifeadadh is féidir a úsáid chun anailís a dhéanamh ar phatrúin úsáide ar fud na cathrach, nó más gá, de réir leabharlainne, de réir ghrúpaí úsáideoirí nó de réir úsáideoirí aonair. Déanfar monatóireacht ar an eolas sin ar bhonn leanúnach. Coinníonn an leabharlann an ceart seisiún Idirlín a fhoirceannadh am ar bith.
 10. Ní ceadmhach d'úsáideoirí ábhar den chineál seo a leanas a chruthú, a fháil, a chóipeáil, a stóráil, a tharchur, a íostarraingt ná a fhoilsiú :
  - Ábhar atá graosach, ciníoch, clúmhillteach nó mídhleathach
  - Ábhar a chruthaíonn ciapadh nó col mór do dhaoine eile
  - Ábhar ar sárú ar dhlíthe cóipchirt nó comhaontuithe ceadúnaithe é.
 11. Ní ceadmhach d'úsáideoirí: • Úsáid a bhaint as stáisiún oibre na leabharlainne mar ardán chun rochtain neamhúdaraithe a fháil ar ghréasáin ná ar chórais ríomhaireachta na leabharlainne ná ar ghréasán ná ar chóras ar bith eile
  - Bac a chur le hobair daoine eile trí mhéideanna móra d'acmhainní córais a thógáil nó trí córas ríomhaireachta ar bith de chuid na leabharlainne a chraiseáil d'aon ghnó
  - Aon iarracht a dhéanamh damáiste a dhéanamh do threalamh ná do bhogearraí ríomhaireachta
  - Aon iarracht a dhéanamh comhshocruithe bogearraí a athrú ar bhealach díobháileach
  - Aon iarracht a dhéanamh díghrádú ar fheidhmiú an chórais a chúisiú
  - Aon cheann de stáisiúin oibre na leabharlainne a úsáid chun críocha coiriúla nó mídhleathacha.
 12. Ar mhaithe le comhionannas agus cothroime agus d'fhonn úsáid éifeachtach acmhainní leabharlainne a chinntiú, ní mór d'úsáideoirí cloí le nósanna imeachta áirithintí agus le comhshocruithe oibríochtúla a fheidhmítear i ngach brainse leabharlainne.
 13. Ba chóir d'úsáideoirí ar mian leo achomharc a dhéanamh I gcoinne cinní a bhaineann leis an bpolasaí agus na nósanna imeachta thuas é sin a dhéanamh i scríbhinn chuig Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath.
 14. Éilítear ar gach úsáideoir a léiriú go gcloífidh siad le Polasaí na Leabharlainne maidir le hÚsáid Inghlactha sula dtabharfar rochtain dóibh.
Feedback